Kindcentrum Mozaïek

In het voorjaar van 2009 kregen wij van de woningcorporatie Woonpartners te Helmond de opdracht een ontwerp te maken ten behoeve van een nieuw te bouwen brede school in Helmond-Noord. Dit gebouw dient huisvesting te bieden aan meerdere gebruikers te weten een basisschool met 20 klassen, een kinderdagverblijf (2 groepen dagopvang) eenpeuterspeelzaal, een BSO unit, leslokalen voor ROC ter AA, de bovenschoolse kantoren van SKPOH en een gymzaal. De nieuwbouw staat naast het gebouw van ROC ter AA aan het Nieuwveld. Dit is een terrein groot ca. 6000 m2 wat aan de noordzijde begrensd is door Nieuwveld, aan de oost en zuidzijde door openbaar groen, water en te behouden bomenrijen en aan de westzijde door het gebouw van het ROC. Het groene karakter van de locatie alsmede de aard van de reeds aanwezige bebouwing heeft ons er toe gebracht een gebouw met een wat vrijere vorm te ontwerpen: een vorm die inspeelt op de situatie maar die ook uitstraalt dat er een aantal partners samen in dat gebouw werken. Vandaar dat we hebben voorgesteld een min of meer ellipsvormige plattegrond als uitgangspunt te nemen. Deze geeft een eenheid aan het volume, reageert op de schuine lijnen van het terrein maar straalt ook geborgenheid uit. De gymzaal, die niet meer dan een grote dichte doos is, is in het volume naar binnen gebracht en daaromheen zijn de overige functies geplaatst. Omdat het centrale thema in de samenwerking “ontmoeten”is, hebben we naast de gymzaal een aantal ontmoetingsplekken gelegd: de aula, het speellokaal en de mediatheek. Daaromheen is een schil van klaslokalen, groepsruimtes en kantoren geplaatst zodat iedereen dicht bij de centrale voorzieningen is en elkaar kan ontmoeten in de tussenliggende zone. Om de rust in het gebouw te bewaren en ook de gebruikers overzicht te geven zijn er meerdere entrees gemaakt die rechtsreeks toegang geven tot delen van het gebouw. Nabij deze entrees bevinden zich ook de garderobes en toiletten. Dat betekent dat de zone tussen lokalen en centrale voorzieningen ook echt als ontmoetingsruimte kan functioneren: de drukte van naar buiten gaande klassen kinderen wordt via een andere weg afgevoerd en zo is er in die gebieden ruimte voor ontmoeten en werken gemaakt worden. Dit principe vertaalt zich ook in de architectuur: het gebouw is voorzien van een regelmatig patroon van ramen. Daartussen zijn grotere insnijdingen gemaakt waar zich de entrees bevinden. Deze entreeportalen worden elk in een eigen aparte kleur uitgevoerd zodat voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen het gebouw in herkenbare kleine delen wordt verdeeld. Rondom het gebouw zijn zones ontstaan die ingericht zijn voor spelen, het stallen van fietsen en het parkeren van auto’s. Het speelgebied is afgescheiden van de pauzeruimte van het ROC door middel van hagen. Het speelgebied is verder ingericht voor allerlei spelvormen en verdeeld over school en kinderdagverblijf/peuterspeelzaal. De ontsluiting van het terrein is zo uitgewerkt dat een veilige scheiding tussen autoverkeer enerzijds en voetgangers en fietsers anderzijds gewaarborgd is.