BureauVisie

VERNIEUWEND
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. Deze inspireren ons om opnieuw na te denken over ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden. We studeren, zijn flexibel en werken dynamisch. Zo erkennen we pedagogische ontwikkelingen en denken we bij de bouw van een onderwijs-huisvesting na over typologische vernieuwingen. Dit benaderen we altijd vanuit het functionele aspect.

DUURZAAMHEID
De ecologische voetafdruk van de bouwsector is groot. We spannen ons extra in om een positieve bijdrage te leveren. Dit betekent dat wij ons richten op slimme gebouwen, het toepassen van cradle tot cradle materialen, energie neutrale gebouwen.

MEER DAN EEN OPEENSTAPELING VAN RUIMTES
Een gebouw is altijd meer dan alleen maar een aaneenrijging van ruimtes. Achter elk gebouw steekt een gedachte ten aanzien van het beoogde gebruik, de gewenste uitstraling, de inbedding in de omgeving, de maatschappelijke betekenis en relevantie. Een gebouw vertelt een verhaal. Onze ambitie is het wezen van het gebouw treffen en dat tot leven brengen waarbij de weg er naar toe voor alle partijen een inspirerende en enthousiasmerende belevenis is.
Wij nemen als bureau een positief kritische houding ten opzichte van de opdrachtgever aan. Met de in de loop der jaren opgedane ervaring stellen we eerst een hele serie gerichte vragen. De daaruit voortvloeiende discussie heeft tot doel om niet alleen de architect, maar ook de opdrachtgever in een vroeg stadium inzicht te verschaffen in het wezen, de crux, van de opgave. Dit boven tafel krijgen is een van de belangrijkste onderdelen van het ontwerpproces.

ONTWERPEN VAN BINNENUIT
We ontwerpen van binnenuit en voor ons is ieder project uniek. We hebben vooraf geen vastomlijnd beeld van het project dat we gedurende het proces blijven najagen en stellen ons dienend op. Onze vormentaal is op het modernisme geïnspireerd, maar daar geven we een geheel eigen invulling aan. Onze ontwerpen kenmerken zich door warmte en sfeer, door een geometrische opzet en aandacht voor ruimtelijkheid en expresise. Hierbij vormen echter steeds functionele onderdelen de zetstukken waarmee wordt gewerkt. Een luifel is nooit zomaar een aan de gevel gehangen afdakje, maar steeds een wezenlijk functioneel onderdeel van het gebouw.

ALLE DISCIPLINES IN HUIS
We voelen ons verantwoordelijk voor het gehele proces. Verscheidene disicplines die onderdeel vormen van het ontwerpproces zijn bij ons verenigd in één kantoor. We hebben zelf de expertise in huis om bouwkundig te ontwerpen, te tekenen, te schrijven, te berekenen en te leiden. Zo hebben we architecten, tekenaars, projectleiders, een plantoester, een opzichter, bestekschrijvers en een kostendeskundige in dienst. Door de integrale benadering zijn we ons bewust van de effecten die onze ontwerpvoorstellen te weeg brengen en maken we effectieve keuzes. Hierbij respecteren we in alle gevallen de randvoorwaarden die worden gesteld, zowel budgettair als ontwerptechnisch.

3 DIMENSIONAAL TEKENEN
Frencken Scholl Architecten tekent sinds jaar en dag 3-dimensionaal. Dit biedt ons een uitermate geschikt middel tot visualiseren en communiceren in iedere fase van het ontwerptraject. Ingewikkelde bouwtekeningen komen tot leven. Inzicht in het plan wordt hiermee in een vroeg stadium verworven en dit biedt een platform voor een waardevolle dialoog.

BIMMEN EN DE ROL VAN DE ARCHITECT
Wij bimmen en omarmen de mogelijkheden die bimmen met zich brengt: een middel om de kwaliteit van het proces en het eindproduct te verbeteren. Wij staan voor een open BIM samenwerking waarbij wij als coördinator de verschillende aspectmodellen verenigen, clash detecties uitvoeren en het ontwerpteam aansturen. Dit voorkomt fouten in de uitvoering, faalkosten en teleurstellingen achteraf. Daarnaast biedt het een nauwkeurige input van aantallen en hoeveelheden op basis waarvan bouwkosten en onderhoudskosten snel een reëel kunnen worden benaderd. Centraal staat de integrale samenwerking van alle ontwerpende partijen tot en met de uitvoerende partijen. Naast waardevolle input voor de opdrachtgever of onderlinge adviseurs biedt een goed doorgewerkt BIM model een volledig informatiepakket aan de aannemer. Al de expertise, kwaliteit en het productiewerk dat is verricht tijdens de engineeringssfase zit verpakt in het model en zijn toegankelijk voor de aannemer. Dit vergemakkelijkt overdracht en uitvoering. Bimmen is voor ons echter nooit een doel op zich. Bimmen vereist namelijk ook een andere manier van werken. Wij stellen dan ook een BIM protocol op waarin de afspraken tussen de ontwerpende partijen wordt vastgelegd.

BREED WERKVELD, GROOT WERKGEBIED
Frencken Scholl Architecten ontwerpt van stedenbouw tot interieur, van nieuwbouw tot renovatie, van monofunctioneel tot multifunctioneel. We hebben ervaring in woningbouw, zorg, vrije tijd, sport, onderwijs en kantoren. We verrichten ons werk met veel plezier in of buiten onze regio, in zowel het binnenland als in het buitenland.

ERVARING
We praten niet alleen. We bouwen. In de afgelopen jaren heeft het bureau een veeltal aan plannen mogen realiseren waarbij een schat aan kennis en kunde is opgebouwd.