BETROKKENHEID
Het ontwerpen van een huisvesting vraagt niet alleen een ontwerpvaardigheid, maar ook een betrokkenheid bij de mensen om wie het gaat; bewoners, kinderen, ouders, klanten, buurtbewoners. We zien het mede als de taak van de architect om al deze belangen zo goed als mogelijk te behartigen en een gebouw te ontwerpen waarin al deze mensen kunnen functioneren en zich thuis voelen. 

INTEGRALE BENADERING en ONTWERPEN MET RANDVOORWAARDEN
We voelen ons verantwoordelijk voor het gehele proces. Verscheidene disicplines die onderdeel vormen van het ontwerpproces zijn bij ons verenigd in één kantoor. We hebben zelf de expertise in huis om bouwkundig te ontwerpen, te tekenen, te schrijven, te berekenen en te leiden. Zo hebben we architecten, tekenaars, projectleiders, een plantoester, een opzichter, bestekschrijvers en een kostendeskundige in dienst. Door de integrale benadering zijn we ons bewust van de effecten die onze ontwerpvoorstellen te weeg brengen en maken we effectieve keuzes. Hierbij respecteren we in alle gevallen de randvoorwaarden die worden gesteld, zowel budgettair als ontwerptechnisch.

BREED WERKVELD, GROOT WERKGEBIED
Frencken Scholl Architecten ontwerpt van stedenbouw tot interieur, van nieuwbouw tot renovatie, van monofunctioneel tot multifunctioneel. We hebben ervaring in woningbouw, zorg, vrije tijd, sport, onderwijs en kantoren. We verrichten ons werk met veel plezier in of buiten onze regio, in zowel het binnenland als in het buitenland.

ERVARING
We praten niet alleen. We bouwen. In de afgelopen jaren heeft het bureau een veeltal aan plannen mogen realiseren waarbij een schat aan kennis en kunde is opgebouwd. 

VERNIEUWEND 
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. Deze inspireren ons om opnieuw na te denken over ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden. We stude-ren, zijn flexibel en werken dynamisch. Zo erkennen we pedagogische ontwikkelingen en denken we bij de bouw van een onderwijs-huisvesting na over typologische vernieuwingen. Dit benaderen we altijd vanuit het functionele aspect.